Zemgales Olimpiskais Centrs

Salaspils Sporta Nams

Salaspils Sporta Nams

Salaspils Sporta Nams

Elektrum Olimpiskais Centrs

Elektrum Olimpiskais Centrs

Daugavpils Olimpiskais Centrs

Salaspils Sporta Nams

Elektrum Olimpiskais Centrs

Elektrum Olimpiskais Centrs

Jēkabpils Sporta Nams

Salaspils Sporta Nams

Zemgales Olimpiskais Centrs

Zemgales Olimpiskais Centrs

Daugavpils Olimpiskais Centrs

Судья: TEST
Zemgales Olimpiskais Centrs

Zemgales Olimpiskais Centrs

Salaspils Sporta Nams

Zemgales Olimpiskais Centrs

Zemgales Olimpiskais Centrs

Zemgales Olimpiskais Centrs

Zemgales Olimpiskais Centrs

Maltas Daudzfunkcionālā zāle

Elektrum Olimpiskais Centrs

Salaspils Sporta Nams

Izvēlne